Nettid.dk logo
 
Tidsregistrering
Tidsregistrering
Økonomi
Økonomi
Fravær
Fravær
HR
HR

Økonomi

Tid er som bekendt lig penge. Nettid samler de økonomiske tråde forbundet med arbejdstid og fravær.

Nettid understøtter medarbejder-specifikke timesatser, der også kan variere over døgnet f.eks. til brug for skiftehold. Nettid kan således udregne medarbejdernes bruttoløn og fraværsomkostninger fordelt på afdelinger og medarbejdere. Nettid kan endvidere overføre data til diverse lønsystemer.

Endelig har nettid et udlægs- og rejseafrejningsmodul. Her kan medarbejdere indtaste sine udlæg f.eks. i forbindelse med rejser, lederen kan godkede og bogholderen udbetale. Nettid regner automatisk kørselsgodtgørelse og diæter efter gældende satser.

Bruttolønsberegning

Til medarbejdere med skiftende arbejdstider og dermed skiftende timeløn, er bruttolønsberegningen ofte en stor hjælp til overblikket. Bruttolønnen beregnes hver måned og er afhængig af, at der forinden er lagt en vagtplan. Når eller hvis der sker ændringer til vagtplanen, det være i form af fravær eller vagtbytte, bliver det automatisk afspejlet i bruttolønsedlen. Nettid opdeler automatisk arbejdstid mellem de på forhånd tidsbestemte perioder, se skærmbilledet til højre.

Hvis der anvendes godkendelser af hver uge, vil det fremgå af oversigten, hvilke uger, som er godkendte og som medarbejderen dermed kan regne med på den endelige lønseddel.

image 1
Definition af tidsintervaller

Nettid gør det muligt at definere tidsintervaller typisk til brug for dags-, aften- og nathold. Det er endvidere muligt at skelne mellem hverdage og weekend/helligdage.

Tidsintervallerne kan naturligvis være forskellige på tværs af virksomhedens afdelinger.

image 1
Rejseafregning

Rejseafreningsmodulet i Nettid knytter alle udgifter i forbindelse med en rejse sammen. Det er muligt at tilføje udlæg, kørsel og diæter. Sidstnævnte bruger offentliggjorte satser, så virksomheden ikke behøver at bekymre sig om at opdatere dette.

Modulet har et fuldt godkendelse- og udbetalingsflow, hvor lederen godkender medarbejderens udgifter. Herefter kan en bogholder, eller en anden med rettigheder til at udbetale, sætte godkendte beløb til udbetaling.

Godkendelsesflowet kan foregå udelukkende digitalt i Nettid eller en medarbejderspecifik udgiftsrapport med plads til medarbejderens og lederens underskrifter kan udskrives og fysisk afleveres til bogholderiet.

image 1
Udlæg

Det er ikke alle udgifter, der hører til en rejse, så det er naturligvis også muligt blot at anføre "løse" udlæg. I skærmbilledet til højre, ses hvordan der skelnes mellem egenbetaling eller firmakort.

Det er muligt at definere en række bilagstyper, så det bliver nemmere at bogføre beløbene direkte i økonomisystemet.

Til højre ses også, hvordan udlæg har forskellige status, hvordan man kan trykke på mønt-ikonet for at markere et beløb som udbetalt og hvordan man f.eks. ikke kan godkende en allerede godkendt postering.

Her som i næsten alle tilfælde i Nettid, kan man naturligvis eksportere data til Excel eller som PDF fil.

image 1